دوره آموزشی شخصیت شناسی MBTI-غیرحضوری

کارکردها و تایپ دینامیک (با افزایش سن چه تغییراتی در تایپ شخصیتی اتفاق می افتد )

از طریق کانال تلگرام میتوانید به دوره دسترسی داشته باشید

عوامل انگیزاننده و متقاعدکننده برای هر مشرب شخصیتی (جهت افزایش فروش)

از طریق کانال تلگرام میتوانید به دوره دسترسی داشته باشید

نحوه ارتباط موثر با هر تیپ شخصیتی

شغل مناسب هر مشرب شخصیتی و استخدام مناسب برای سازمان ها

درخواست مشاوره رایگان