برای موفقیت، تو باید MBTI بدونی!

تو میخوای تو زندگی ت موفق باشی ؟1- همه میگن برای اینکه موفق بشی باید اعتمادبنفس داشته باشی2- همه میگن برای اینکه موفق بشی باید ازدواج و روابط عاطفی خوبی داشته باشی3- همه میگن باید شغل خوب ، درآمد خوب داشته باشی4- همه میگن باید تو کسب و کارت حرفه ای عمل کنی حالا تو