استارتاپ باغبوم

شتابدهنده گرین تک

استارتاپ وان شیپ

دانشگاه خاوران مشهد

دانشگاه منتظری مشهد

عرقیات گلچکان زمانی

شتابدهنده جاویدان

شتابدهنده جاویدان

دانشگاه آرمان مشهد​

گروه بازرگانی برق بامشکی رضایی​

استارتاپ آجر​

زرین سامانه شرق

زرین سامانه شرق

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی​

موسسه آموزش عالی امین
بنیاد ملی نخبگان
پارک فناوری پردیس
زمزم
توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس
کارخانجات بیناباتری

آسانسور آس تک​

مجموعه مصالح ساختمانی اکبری لر​

گروه آموزشی و دبیرستان غیردولتی راهبرد

دانشگاه فردوسی مشهد​

ریزان فلز توس​

شهرداری مشهد​

الکترو پژواک

گروه سرمایه‌گذاری و املاک خاتونی

آموزش عالی گلبهار

آموزش عالی گلبهار

آکادمی داتش آموزی ویموند

آکادمی دانش آموزی ویموند

سیمان شرق

کاله

آدنیس