همکاری با ما

شکل یک تصویر

بعنوان یک مجموعه آموزشی به توانمندی های شما در اکثر حوزه های مرتبط منجمله موارد زیر نیازمندیم:

✅ کارشناس آموزش
✅ کارشناس توسعه بازار
✅ کارشناس بازاریابی و فروش تلفنی و حضوری
✅ کارشناس پشتیبانی شبکه های اجتماعی و سایت
✅ کارشناس تولید محتوا
✅ و…