رویداد های برگزار شده

2020-02-19
2020-02-05

کارگاه آموزشی دبیرستان دخترانه غیردولتی راهبرد

دبیرستان دخترانه غیردولتی راهبرد
2020-02-01

همایش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
2019-11-24
2019-11-13

فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی

اتاق بازرگانی خراسان رضوی
2019-08-30

همایش دانشگاه خاوران مشهد

دانشگاه خاوران مشهد
2019-05-30

شتابدهنده گرین تک (گرین وب)

شتابدهنده گرین تک
2019-05-24

مرکز آموزش فنی حرفه ای مشهد/هتلداری

مرکز آموزش فنی حرفه ای مشهد
2019-05-14

دانشگاه آرمان

دانشگاه آرمان
2019-04-25

دانشگاه منتظری مشهد

دانشگاه منتظری مشهد
2018-12-13

دانشگاه اقبال لاهوری مشهد

دانشگاه اقبال لاهوری مشهد
2018-10-25

دانشگاه خیام

دانشگاه خیام

درخواست مشاوره رایگان