دوره آموزشی شخصیت شناسی MBTI-غیرحضوری

کارکردها و تایپ دینامیک (با افزایش سن چه تغییراتی در تایپ شخصیتی اتفاق می افتد )

دسترسی به محتوا برای شما مقدور نیست لطفا دوره زیر را خریداری کنید یا اگر خریدید به حساب کاربری خود وارد شوید.

عوامل انگیزاننده و متقاعدکننده برای هر مشرب شخصیتی (جهت افزایش فروش)

دسترسی به محتوا برای شما مقدور نیست لطفا دوره زیر را خریداری کنید یا اگر خریدید به حساب کاربری خود وارد شوید.

نحوه ارتباط موثر با هر تیپ شخصیتی

دسترسی به محتوا برای شما مقدور نیست لطفا دوره زیر را خریداری کنید یا اگر خریدید به حساب کاربری خود وارد شوید.

شغل مناسب هر مشرب شخصیتی و استخدام مناسب برای سازمان ها

دسترسی به محتوا برای شما مقدور نیست لطفا دوره زیر را خریداری کنید یا اگر خریدید به حساب کاربری خود وارد شوید.

درخواست مشاوره رایگان